** Great VIDEO

Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next

Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Thu Apr 16, 2015 11:27 am

_________________________________

Arto Lauri 109. Wor War III

https://www.youtube.com/watch?v=RIn4urM9WHo
-----------

Arto Lauri 108. Clear air

https://www.youtube.com/watch?v=35MNC7x3aGY
-----------------------------------------

Fukushima 1 plant robot was destroyed as soon as the radiation

IL / power plant accident in Fukushima, this looks like inside - a person would not survive an hour to survive
Wednesday, 15.04.2015 at 13.35

Man can not survive destroyed the Fukushima power plant radiation hours to survive. The robotic cameras were sent to the devastated Fukushima nuclear power plant to investigate how there seems to. The robotic cameras were sent to investigate the way in which the melted nuclear fuel can be transported from the power station. Source: CNN

* I just heard a very important additional news topic from Germany tulleelta person. Fukushima robot camera does not reportedly only DESTROYED. Rather, it simply boils at nothing researchers in the eyes !. . .Kuulitte Correctly. the robot had been hit so hard irradiation, it reportedly directly gassed AIR. As Fukushima-1 reactor fuel 100t cargo also found muon measurements in the same area in the past committed!

No surprise, however, these phenomena are no longer those who have seen how the explosive fission reactors within the radiation energies of the form according to the measurements million degrees IMMEDIATELY path CHANGING EVERYTHING gas inferno.
----------
----------------

Fukushima 1 laitoksen robotti tuhoutui heti säteilystä

IL/ Tältä Fukushiman turmavoimala näyttää sisältä - ihminen ei selviäisi tuntia hengissä
Keskiviikko 15.4.2015 klo 13.35

Ihminen ei selviäisi Fukushiman tuhoutuneen voimalan säteilyssä tuntia hengissä. Robottikamerat lähetettiin Fukushiman tuhoutuneeseen ydinvoimalaan tutkimaan, miltä siellä näyttää. Robottikamerat lähetettiin tutkimaan myös tapaa, jolla sulanut ydinpolttoaine voidaan kuljettaa pois voimalasta. Lähde: CNN

* Kuulin juuri todella tärkeän lisäuutisen aiheeseen Saksasta tulleelta henkilöltä. Fukushiman robottikamera ei kuulemma pelkästään TUHOUTUNUT. Vaan se yksinkertaisesti KIEHUI olemattomiin tutkijoiden silmien edessä!. . .Kuulitte aivan oikein. robotti oli osunut niin kovaan säteilytykseen, että se kuulemma suoraan KAASUUNTUI ILMAAN. Kuten Fukushima-1 reaktorin 100t polttoainelastin myös todettiin myoni mittauksissa samalla alueella aiemmin tehneen!

Mikään yllätys kuitenkaan tällaiset ilmiöt ei ole enää niille, jotka ovat nähneet miten fissioiden räjähtävien reaktorien sisällä säteilyn energiat muodostavat mittausten mukaan MILJOONAN ASTEEN HETI TIELTÄÄN KAIKEN MUUTTAVAT KAASUKSI INFERNOT.
----------

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Wed Apr 22, 2015 5:18 am

_________________________________

Arto Lauri 110. The Photon

https://www.youtube.com/watch?v=Nwj4dni_hic
--------------

Henri Lentonen/ Tomi Tee Tuomala haastattelu

https://soundcloud.com/tomi-tee-1/asiantuntija-haastattelu
--------------

Arto Lauri 109. Wor War III

https://www.youtube.com/watch?v=RIn4urM9WHo
-----------

Electron Volt = temperature in Kelvin
wow wow wow wow wow wow

The electron volt, and text temperature Wiki.

A certain areas of physics, such as plasma physics, it is practical to use mass to a temperature in electron volts
determined using Bolzmann constant kB:

1eV 1,60217653(14) X 10^-19J
_____= _________________________ = 11 604,505(20) K
kB 1,3806505(24) X 10^-23J/K

For example, a typical magnetic fusion plasma is limited 15kV or 175 million degrees Kelvin.
The numbers in parentheses are the measured value of the last two digits the standard deviation.

Ekvipartitio theorem of classical thermal equilibrium thermodynamic system the average energy per degree of freedom is ½kT, where T is the temperature. The ideal gas particles have three degrees of freedom, so the ideal gas energy per particle an average of 3 / 2kT.
---

That's Mark's last formula is a professional expert quite TOP! According to that should now be able to directly determine the 200MeV explosive single uranium atom temperature in the reactor directly. The nuclear bomb is defined directly in the millions of degrees! There is thus a nuclear reactor STUK lies + 300C at all!

This is ever so important piece of information Marco. As evidence directly previous argument that a nuclear reactor uranium fuel is always based on the fumed pressurized air directly PLASMA GAS IN! Can Marco shows the relevant data more formula? Russian data on the other hand says uranium pellet temperature is always more than the uranium boiling + 4131C. The class + 5000C. So the fork temperatures IS. But ALWAYS uranium occurs CHANNEL RADIUS gas!

* Self calculator uranium pellets in the internal temperature of the power; / cm3 according to. Metal halide lamp 4 200K with the formation of 100W / cm 3 according to.

And when the uranium in the capsule while it is 148W / cm 3. Produce the temperature here
148W / cm 3 / 100W / cm3 4200K = X + 6 216k uranium pellets rattling temperature. That is more than six 000C
-----------------
Marco
"If the capsule is formed around the uranium Tsherenkov general type of plasma, is a capsule where the water collects in vacuo, and the gases ..."

* Yes, there is, so that when the plasma radiation, the pressure is formed, so that the gas pressure due around there is so little air molecules / cm 3. That technically it is a vacuum! Well noticed brings ..
---------------

Elektronivoltti= lämpötila kelvineinä
woW Wow Wow woW Wow woW

Elektronivoltti ja lämpötila Wikitekstistä

Tietyllä fysiikan alueilla, esimerkiksi plasmafysiikassa on käytännöllistä käyttää elektronivolttia massan lämpötilaan
määritellään käyttäen BOLZMANNIN vakiota kB:

1eV 1,60217653(14) X 10^-19J
_____= _________________________ = 11 604,505(20) K
kB 1,3806505(24) X 10^-23J/K

Esimerkiksi tyypillinen magneettisesti rajoitetun fuusion plasma on 15kV tai 175 miljoonaa kelviniä.

Suluissa olevat numerot ovat mitatun arvon kahden viimeisen numeron keskihajonta.
Klassisen ekvipartitio teoreeman mukaan termisessä tasapainossa olevan termodynaamisen järjestelmän keskimääräinen energia vapausastetta kohti on ½kT, missä T on lämpötila. Ideaalikaasun hiukkasilla on kolme vapausastetta, joten ideaalikaasun keskimääräinen energia hiukkasta kohti on 3/2kT.
---
Tuo Marcon viimeinenkin kaava on ammattiosaajan ihan HUIPPUA! Tuon mukaan pitäisi nyt kyetä suoraan määrittelemään 200MeV räjähtävän yksittäisen uraaniatomin LÄMPÖTILAT reaktorissa suoraan. Ydinpommissa se määritellään suoraan olevan MILJOONISSA ASTEISSA! Ei siis ydinreaktorin STUK- valheiden +300C alkuunkaan!

Tämä on HURJAN tärkeä tieto Marcolta. Koska todistaa SUORAAN aiemman väitteen, että ydinreaktorissa uraanin poltto perustuu AINA ilmaan suoraan höyrystetyissä paineistetuissa PLASMAKAASUISSA! Osaako Marco esittää asiaan lisää kaavadataa? Venäläinen data toisaalta sanoo uraanipelletin lämpötilan olevan aina yli uraanin kiehumisen +4131C. Luokkaa + 5000C. Joten haarukkaa lämpötiloissa ON. Mutta AINA uraani esiintyy KANAVASÄDE KAASUNA!

* Itse laskin uraanipelletin sisäisen lämpötilan tehona/cm3 mukaan.

Metallihalidi lampun +4 200K kun muodostuu 100W/cm3 mukaan.
Ja kun uraani kapselissa se taas on 148W/cm3. Saadaan lämpötila tästä:
148W/cm3/ 100W/ cm3 X 4200K= + 6 216K on uraanipelletin hurja lämpötila. Eli yli +6 000C
-----------------

Marco
"Jos uraanin kapselin ympärille muodostuu ylipäätään Tsherenkov tyyppistä plasma, on kapseli silloin tyhjiössä ja vesi kerää kaasut..."

* On kyllä niin, että KUN plasmaa säteilyn vastapaineesta muodostuu, niin tämän kaasun paineen takia ympärillä ON niin vähän ilmamolekyylejä/ cm3. Että teknisesti kyse ON tyhjiöstä! Hyvin huomattu tuokin..
---------------

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  masterofbigblack on Wed Apr 22, 2015 9:11 amMiten TVO:n yllä olevaan 3,6km leveään ioni pilveen iskee 1 000m pitkät salamat SUORAAN kaikki 3 vaihetta nätisti rivissä! Prosessi näyttää kuluttavan mm. vähintäänkin 100MW syöttötehot. Mikä selittäisi VALTAVAT heilahtelujen ongelmat Länsirannikon sähkön yhtiöitten sähköverkoissa.

masterofbigblack

Posts : 10
Join date : 2015-03-20

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sun Apr 26, 2015 9:29 am

_________________________________

Arto Lauri 111. Bolzmann constant
https://www.youtube.com/watch?v=uJwiXRIkImA
----------

Arto Lauri 110. The Photon
https://www.youtube.com/watch?v=Nwj4dni_hic
--------------

Plasma VACUUM
what what what

> > "If the uranium is formed around the capsule type plasma Tsherenkov in general, is a capsule where the water collects in vacuo, and the gases ...">

> * It is indeed so that when the plasma radiation, the pressure is formed, so that the gas pressure because there are so few around (EE Lähteenkorva specified by the vital intermediary electron-containing air molecules / cm 3.) So technically it is a vacuum! Well noticed brings ..

> # ¤
> This is what interests me, therefore, that the plasma has the vacuum features!
>
> Terv: J
---

* Had the CIA / SUPO teeth and illegally made redundant within 2h. Because his works dealt with chemitrail projects related to the secret, for example, Vaisala available climate reports. Guy seems to be held secret data, such as the most recent Bolzmann- videostani you notice.

That radiation pressure generated by the vacuum is otherwise LARGE encrypted mystery. I thought myself that the world's hottest point could be found in black hole. When I was looking out the background for my video. But what yet! While opening a vacuum cleaner material at point than which. The black hole's temperature is the most complete VACUUM what is known! ..

Temperature ABSOLUTE VACUUM!

This is only possible when opening flung radiation pressure. Hawk virtual radiation from the drive ALL transmit energy electrons off. This finding is in my view, stunning. You know, I always wondered why the glowing hot uranium capsules under water TVO Rh-eye appears to be in the hall. Not supposed white-hot, but unbelievably super black! The only inside the energy out of feeding the visible phenomenon is TSHERENKOVIN veil flocking to convey the energy of electrons.

http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg
[Img] http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg [/ img]
------------
------------

Plasman TYHJIÖ
mikä mikä mikä

> > "Jos uraanin kapselin ympärille muodostuu ylipäätään Tsherenkov tyyppistä plasma, on kapseli silloin tyhjiössä ja vesi kerää kaasut...">

> * On kyllä niin, että KUN plasmaa säteilyn vastapaineesta muodostuu, niin tämän kaasun paineen takia ympärillä ON niin vähän (E.E. Lähteenkorvan mainitsemia elintärkeitä, välittäjä elektroneja sisältäviä ilmamolekyylejä/ cm3.) Että teknisesti kyse ON tyhjiöstä! Hyvin huomattu tuokin..

> #¤
> Tämä minua kiinnostaisi siis että Plasmalla on Tyhjiön ominaisuudet!
>
> terv: J
---

* Joutui CIA/ SUPO hampaisiin ja laittomasti irtisanotuksi 2h sisällä. Koska töissään käsitteli chemitrail hankkeisiin liittyviä salaisia esimerkiksi Vaisalassa saatavia ilmaston raportteja. Kaverilla näyttää olevan hallussa salaista dataa, kuten uusimmasta Bolzmann- videostani huomaat.

Tuo säteilypaineen synnyttämä tyhjiö on muuten SUURI salattu mysteeri. Luulin itsekin, että maailman kuumin piste löytyisi Mustasta aukosta. Kun etsin asian taustaa videotani varten. Mutta mitä vielä! Vaikka aukko imuroi ainetta pisteeseensä kuin mikäkin. Mustan aukon lämpötila on täydellisin TYHJIÖ mitä tunnetaan!..

Lämpötila ABSOLUUTTINEN TYHJIÖ!

Tämä on mahdollista VAIN kun aukosta sinkoavat säteilyn paineet. Hawkinin virtuaalisäteilystä lähtien ajaa KAIKKI energiaa välittävät elektronit pois. Havainto on mielestäni mykistävä. Tiedätkö, olen AINA ihmetellyt, miksi hehkuvan kuumat uraani kapselit veden alla TVO Rh-hallissa silmiin näyttäytyy. Ei oletetun valkohehkuisina, vaan käsittämättömän super mustina! Ainoa sisältä energiaa ulos syöttävä näkyvä ilmiö on TSHERENKOVIN hunnun parveilevat energiaa välittävät elektronit.

http://kuvapilvi.fi/k/yHga.jpg

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sat May 02, 2015 2:42 pm

_________________________________

Arto Lauri 112. Gene Simmons, birds

https://www.youtube.com/watch?v=FyPr7mXVhZg
---------------
Arto Lauri 111. Bolzmann constant

https://www.youtube.com/watch?v=uJwiXRIkImA
----------

J. "Realistic HYDROGEN ION"
FREE ENERGY device

April 23rd, 2015

This below-mentioned patent texts and formulas may be of interest to you, too, the inventor has already been murdered, perhaps he came up with something that liked to hide, such as under-mass hydrogen, and the plasma it formed.

WO2002031833.

Espacenet the same:
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI

¤http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI

Even in these stories is wild stern, Randell Mills speaks more ie below-mass of hydrogen and other interesting of topics:

http://www.blacklightpower.com/publications/
-------------
----------
J. "Realistinen VETYIONI"
VAPAAENERGIA laitteesta

23.huhtikuuta 2015

Tämän alla mainitun patentin tekstit ja laskukaavat saattaa sinuakin kiinnostaa, keksijä on jo murhattu, ehkäpä hän keksi jotakin mikä piti salata, kuten esimerkiksi ali massainen vety, ja siitä muodostuva plasma.

WO2002031833.

espacenetin kautta sama:

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI

¤http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0231833A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20020418&DB=EPODOC&locale=fi_FI

Näissäkin jutuissa on vinha perä, Randell Mills puhuu lisää alimassaisesta vedystä ja muista kiintoisista aiheista:

http://www.blacklightpower.com/publications/
-------------

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sat May 09, 2015 1:09 am

_________________________________

Arto Lauri 113. BESSERWISSER

https://www.youtube.com/watch?v=NXdE8IBT8Jw
------------------------

Arto Lauri 112. Gene Simmons, birds

https://www.youtube.com/watch?v=FyPr7mXVhZg
---------------

3430. Appendix Table Odds

Even Albert Einstein said directly that energy can be lost. It can mainly spread into the environment. But when STUK / IAEA speak protection against radiation between the radiation source mounted on construction. Who would be able to prevent the radiation coming through. Are being systematically overlooking the agreed global level conspiracies!

In a world where there is no known substance that would be able to capture the energy of radiation to prevent sticking! Even argument absorption is silly! Nevertheless, decade after decade saw STUK and the IAEA will provide to teach in universities and colleges!

No justification, let alone answer, however, is not provided. Not even if I was seeing TVO's practical field work. How do I placed on top of radiation fountains thick lead shields, even water began just a few weeks of radiation inside a thief actions to radiate even more. Like the original source of radiation! Witch radiation intoxicated yellow pencil shelters.

TVO then decontamination of enclosed spaces. "Cooling" less radiating to the end of the period after the revision. It took me many years to find this phenomenon encrypted encrypted at all for some written confirmation. How to be the only source of our country is self-STUK published! Which proves that a systematic cover-up relating to Appendix I told the table in the nuclear field is a calculated.

Even based on the table, STUK asked to agree in any way to comment on. All the same, this photocopy is now fuming topic gun. The entire global model of radiation protection against the principles of the World reactors slump.
-------------------------

3430. Lisäyskerrointaulukko

Jo Albert Einstein suoraan sanoi, ettei energia voi kadota. Se voi lähinnä vain levitä ympäristöön. Mutta kun STUK/ IAEA puhuvat säteilyä vastaan suojautumisista säteilyn lähteen väliin asennettavilla rakenteilla. Jotka kykenisivät estämään säteilyn tulemisen lävitse. Ollaan systemaattisesti globaalissa tasossa sovitun salaliittojen äärellä!

Maailmassa kun EI tunneta mitään sellaista ainetta, joka kykenisi ikuista säteilyn energian läpi tunkemista estämään! Jo väitteenä absorptio on huuhaata! Siitä huolimatta vuosikymmenestä toiseen näin STUK ja IAEA antavat opettaa yliopistoissa ja korkeakouluissa!

Mitään perustetta saati vastausta kuitenkaan ei anneta. Ei vaikka itse olin näkemässä TVO:n käytännön kenttätyössä. Miten säteilyn lähteitten päälle laitetut paksut lyijysuojat, jopa vesi alkoivat muutamissa viikoissa säteilyt sisäänsä varastoimina säteilemään jopa enemmän. Kuin alkuperäinen säteilyn lähde! Noita säteilystä myrkyttyneitä keltaisia lyijysuojia.

TVO:lla sitten DEKONTAMINAATION suljetuissa tiloissa. "Jäähdytettiin" vähemmän säteileviksi loppu vuodet revision jälkeen. Minulta meni vuosikaudet löytää tälle salattuakin salatummalle ilmiölle ylipäätään jostain kirjallista vahvistusta. Kuinka ollakaan Maamme ainoa lähde on itsensä STUK:n julkaisema! Mikä todistaa, että Lisäyskerroin taulukkoihin liittyvä systemaattinen salailu on ydinalalla laskelmoitua.

Edes taulukkojensa perusteita STUK kysyttäessä suostu millään tavoin kommentoimaan. Yhtä kaikki tässä valokopioni on nyt aiheeseen savuava ase. Koko globaali malli säteilyn suojautumisen periaatteista Maailman reaktoreilla romuttuu. Jo tällä yhdellä valokopiolla kyseisestä kirjasta:

http://kuvapilvi.fi/k/yHc3.jpg

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Fri May 15, 2015 12:31 pm

SEE IT
__________

Much has been folded types of it. Can radiation deadly force to get visually visibly attire.

As always, it is in one of the party was quite straightforward ways to get escape from these reactors tons of uranium visual leak fugitives physically visible form.

And as the initialization already gave to expect. Again, becoming something like that. That makes viewers more than convinced that this is more than a documented chilling truth. .. ...

_________________________________

Arto Lauri 114. Argon

https://www.youtube.com/watch?v=L_4Q6dB_SiM
-----------------------------

Arto Lauri 114.B Milk

https://www.youtube.com/watch?v=LRqM3_6AHqw
---------------------------------

NÄE SE
__________

Paljon on taitettu peistä siitä. Voidaanko säteilyn tappavaa voimaa saada visuaalisesti silmin nähtävään asuun.

Kuten aina, on eräällä henkilöllä ollut varsin suorasukaisia tapoja saada nämä uraanista karkaavat visuaaliset reaktoreista tonneittain vuotavat karkulaiset
fyysisesti näkyvään muotoon.

Ja kuten alustus antoi jo odottaa. Jälleen tulossa jotain sellaista. Joka saa katsojat enemmän kuin vakuuttuneeksi siitä, että tämä on enemmän kuin dokumentoitavissa oleva kylmäävä totuus . .. ...

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sun May 24, 2015 1:08 am

Arto Lauri 115. Plasmon

https://www.youtube.com/watch?v=k2AurgTfQjU
------------------------------------

Arto Lauri materiaali koosteet

http://www.suomenetu.com/33
--------------------------------

Arto Lauri 114. Argon

https://www.youtube.com/watch?v=L_4Q6dB_SiM
-----------------------------

YLE Text TV 05.19.2015

"STUK. Radioactive niobium-95 and cobalt-60 emission of the substance have been found in Kotka without radioactivity monitoring position a week ago the collected samples. Until assembled Sodankylä samples."

* Joopa JOO. A week ago, started in Finland specifically TVO revisions, not Loviisa. And Sata Milk collection areas within a radius of 100 km TVO. It is precisely those STUK's a sampling of the Regions BETWEEN. MOT!

Arto Lauri 114. Milk Yotube in real time on the video told ONCE AGAIN!
---

YLE teksti TV 19.05.2015

"STUK. Radioaktiivista niobium-95 ja koboltti-60 päästön ainetta on löydetty Kotkan ilman radioaktiivisuutta valvovasta asemasta jo viikko sitten kerätyistä näytteistä. Aina Sodankylästä koottuihin näytteisiin asti."

*Joopa JOO. Viikko sitten alkoi Suomessa nimenomaan TVO revisiot, ei Loviisan. Ja Satamaidon keräilyalueet on 100km säteellä TVO:sta. Juuri noiden STUK:n näytteenottoalueiden VÄLISTÄ. MOT!

Arto Lauri 114. Milk Yotube video kertoikin asiasta reaaliaikaisesti JÄLLEEN KERRAN!
---

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sat May 30, 2015 9:22 am

_________________________________

Arto Lauri 116. Oil

https://www.youtube.com/watch?v=oDbu5EQHbr0
------------------

Arto Lauri 115. Plasmon

https://www.youtube.com/watch?v=k2AurgTfQjU
------------------------------------

Saiga antelopes mass death IS.05.2015.

* It is 100% the same disease, which kills bees. The problem exploded in the hands of the Kazastanissa when the World began producing the most uranium (36%)!

It is the way gave permission to destroy the entire state. There is a fully sick "of uranium leaching" in which the entire soil rikkihapotetaan a lethal amount of toxic-emitting and heavy metal uranium. TVO fuels will just there. See the pictures:

http://kuvapilvi.fi/k/ygA9.jpg
[img] http://kuvapilvi.fi/k/ygA9.jpg [/ img]

The area uranium producing strong radioactive ionization of air plasma balls. Which can be the wrong color technique also appear. View and abhor these deaths images:

http://kuvapilvi.fi/k/ygAV.jpg
[img] http://kuvapilvi.fi/k/ygAV.jpg [/ img]
------------------------------------

Saiga antilooppien massakuolema IS.05.2015.

* Kyseessä on 100% SAMA tauti, mikä tappaa mehiläisetkin. Ongelma räjähti käsiin myös Kazastanissa kun alkoivat tuottaa Maailman eniten URAANIA (36%)!

Sen tieltä antoivat luvan tuhota koko valtion. Käytössä on täysin sairas "uraanin liuotusmenetelmä" jossa koko maaperään rikkihapotetaan tappavalla määrällä myrkyllistä säteilevää ja raskasmetallista URAANIA. TVO:n polttoaineet tulevatkin juuri tuolta. Katso kuvat:

http://kuvapilvi.fi/k/ygA9.jpg


Alueella uraani tuottavat vahvoja radioaktiivisia ionisaation ilmaplasmapalloja. Jotka saadaan vääräväritekniikalla myös näkyviin. Katso ja kauhistu näitä kuoleman kuvia:

http://kuvapilvi.fi/k/ygAV.jpg

------------------------------------

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Mon Jun 08, 2015 1:29 am

_________________________________

Arto Lauri 117. Cabling
https://www.youtube.com/watch?v=icWuAdi0NmE

---------
Arto Lauri 119. President
https://www.youtube.com/watch?v=16sXwJb-5AY

--------------
Arto Lauri 116. Oil
https://www.youtube.com/watch?v=oDbu5EQHbr0
------------------

Fukushima death camps 06.2015!
the destruction of the camp to destroy the camp

How many people are paying attention, that the Fukushima tapahtumnien witnesses. The nuclear industry job slaves not interviewed a single little video? Originally strange, why does anyone still does not dare to tell.

As the industry pioneer Arto Lauri makes the nuclear industry insider transactions? The following video to drop the rest of the scales in the People's eyes: "TEPCO has changed the whole Fukushhimassa olleitten 6 completely frustrated the exploded reactors are fuels from construction sites" concentration camps of work "With thousands of nuclear slaves toil and die 100% silently growing sufferings.!

Soldiers and policemen terrorizing the core of slaves. As many as 4 300 radiological dead already! Quantity means of TVO's people in proportion to the slaves. In practice, every single one who worked in Fukushima 2011. Simply have already been killed and destroyed, radiation forced labor camp. .! Before you are able to give its opinion on the first either have occurred!

https://www.youtube.com/watch?v=-3iAkcYPxvI
--------------

Fukushima kuoleman leirit 06.2015!
tuhoamis leiri tuhoamis leiri

Moniko on kiinnittänyt huomiota, ettei Fukushiman tapahtumnien silminnäkijöitä. Ydinteollisuuden työn orjia ole haastateltu ainoaankaan videoon? Perin kummallista, miksi ei kukaan edelleenkään uskalla kertoa.

Kuten alan pioneeri Arto Lauri tekee ydinalan sisäpiirin tapahtumista? Seuraava video pudottaa loputkin suomut kansan silmistä:" TEPCO on muuttanut koko Fukushimassa olleitten 6 täysin tyhjiksi polttoaineistaan räjähtäneet reaktoriensa työmaat "työn keskitysleireiksi". Joissa tuhannet ydinalan orjat raatavat ja kuolevat 100% vaieten kasvavista kärsimyksistään!

Sotilaat ja poliisit terrorisoivat ydinorjia. Peräti 4 300 säteilyyn kuollutta jo! Määrä tarkoittaa TVO:n orjien väkeen suhteutettuna. Käytännössä joka ikinen joka työskenteli Fukushimassa 2011. Yksinkertaisesti on jo kuollut ja säteilytyön pakkoleirillä tuhottuna. .! Ennen kuin on kyennyt antamaan ensimmäistäkään lausuntoa tapahtuneista!

https://www.youtube.com/watch?v=-3iAkcYPxvI
--------------

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sat Jun 13, 2015 1:30 pm

_________________________________

Arto Lauri 118. Chemitrail 6

https://www.youtube.com/watch?v=dRFh7rjEZy8
-------------

Arto Lauri 117. Cabling

https://www.youtube.com/watch?v=icWuAdi0NmE
---------

Nano-particles are too small
through the through through the

The vast majority of air cleaners now use mesh filters that trap particles from the air. But such random screens is a fundamental limitation. Larger particles effectively loukuttavat again to let the smaller particles easily through. Measure the effectiveness of consumer air filtration, a standard was developed called HEPA. In order to meet the HEPA specification, the filter is removed 99.97% of all particles greater than 0.3 microns.

Under normal conditions, the HEPA filter should be a good filter at home, but when it comes to chemtrails, this type of filter is ineffective. Super-small nano-sized chemtrail particles pass through a HEPA filter. This fact alone makes the most of modern home air cleaners useless against chemtrails. This is one of the reasons why chemitrail chemtrails is made deliberately nanoparticles.
-------

Nano-hiukkaset ovat liian pieniä
läpi läpi läpi läpi läpi

Valtaosa Ilmanpuhdistimista nykyään käyttää mesh suodattimia, jotka sitovat ilmasta hiukkaset. Mutta tällaisessa satunnaisessa sihdeissä on perustavanlaatuinen rajoitus. Suurempia hiukkasia tehokkaasti loukuttavat taas päästää pienemmät hiukkaset helposti läpi. Tehokkuuden mittaamiseen kuluttajien ilmansuodattimiin, standardina kehitettiin nimeltään HEPA. Vastatakseen HEPA erittelyyn, suodattimen on poistettava 99.97% kaikista hiukkasista, jotka ovat suurempia kuin 0,3 mikronia.

Normaalioloissa, HEPA-suodatin olisi hyvä suodatin kotona, mutta kun on kyse kemikaalivanoista, tämän tyyppinen suodatin on tehoton. Super-pieni nano-kokoinen chemtrail hiukkaset kulkevat läpi HEPA-suodattimen. Tämä seikka yksin tekee suurimman osan nykyaikaisen kodin Ilmanpuhdistimista hyödyttömiä kemikaalivanoja vastaan. Tämä on yksi niistä syistä, miksi chemitrail kemikaalivanat on valmistettu tarkoituksella nanohiukkasista.
-------

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sat Jun 20, 2015 2:10 am

_________________________________

Arto Lauri 121. ARMAGEDDON
https://www.youtube.com/watch?v=8aUI4VztQ50
------

Arto Lauri 118. Chemitrail 6
https://www.youtube.com/watch?v=dRFh7rjEZy8
-------------
-------------

Billenbergin kesäkuun kokous 2015 on rajapyykki
III- maailmansota III-maailmansota

Euroopassa jaetaan juuri nyt maailma uudelleen, kuten Jalta kokouksessa aikoinaan. Yksi valtio on joukosta poissa. G-8 maiden kokouksesta jo ulos heitetty Putin, Venäjä. Nimenomaan USA on nyt vetämässä rajat uusiksi.

Eikä Venäjä saa tässä jaossa käteensä voittavia kortteja. Kiina on suuri arvoitus. USA on luvannut Kiinalle oikeudet Venäjän Siperian luonnon rikkauksiin! Kiina myös aikoo nimenomaan sinne. Mutta ei niin miten USA nyt suunnittelee. Kiina aikoo hyötyä tulevana maailman rikkaimpana valtiona hyötyen USA aseitten mahdista. Liittoutua myös Venäjän pelkäävän Putinin kanssa.

Jo Raamatussa ja Nostardamus ennustivat miten keltaiset lohen väriset tulevat 200 miljoonaisella armeijallaan Aasiasta aina Euroopan rajalle asti, Israelin Armageddonin kentille. Vasta kun Venäjän sota joukoista 5/ kuudesosa tuhotaan. Venäjän mahti katoaa. Myös taistelun voittanut Eurooppa ei enää kaipaa apua tämän jälkeen. Israel nousee ja muuttuu. Armageddon on oleva käännekohta jossa Maailman rajat luodaan kokonaan uudestaan. Jossa myös Kiina tulee saamaan vallan yli Venäjän mahdin.

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Thu Jun 25, 2015 4:52 am

Arto Lauri 120. Fukushima 6

https://www.youtube.com/watch?v=2mCNRmbva48
---

Arto Lauri 121. ARMAGEDDON

https://www.youtube.com/watch?v=8aUI4VztQ50
------

T & T Solar Energy
Harri Junttila

Solar hits the next year to 50 gigabyte limit sulfur.

Installing Solar energy continues to be strong. Solar International, Growing-global-PV-market model. N / 50 000MW installed capacity limit: This year, nearly 50 GW already achieved. Next year brings the plainest already broken.

Mainly the increased use of solar energy equivalent to China, Japan and the United States. The growth of the Indian market is also starting to affect the whole, survives PV Market Alliansen market review. By 2020, solar energy has been installed 70-90 GW, the organization predicts.

* It can be a model to say that 90 GW is not a small figure. The energy generated by the spin at 10 already the Finnish State. Solar power growth rate has been for many years + 50% / y
----------

121 Rules!. .
WoHOOO!!!!

Taisinkin iskeä TÄLLÄ 121 videon paljastuksellani NSA/CIA/SUPO loiseläjiä kunnolla navan alle. Kun sain ENNNEN NÄKEMÄTTÖMÄN SUUREN SAALIIN POLIISILUKIJOILTA alapeukkuja! Sensurointia ja vaikka mitä suunnattomasti! Aikaisemmat ennätykseni rikottu KAIKKI!. Tätä "herkkua" pitää saada PALJON TEHTYÄ LISÄÄ.
---------
T&T Aurinkoenergia
Harri Junttila

Aurinkoenergia tykittää ensi vuonna 50 gigan raja rikki.

Aurinkoenergian asentaminen jatkuu vahvana. Solar Internationalin Growing-global-PV-market mukaan. Tänä vuonna saavutetaan jo lähes 50 GW:n/ 50 000MW raja asennetussa kapasiteetissa. Ensi vuonna tuo raja menee jo rikki.

Pääasiassa aurinkoenergian käytön kasvusta vastaavat Kiina, Japani ja Yhdysvallat. Myös Intian markkinoiden kasvu alkaa vaikuttaa kokonaisuuteen, selviää PV Market Alliansen markkinakatsauksesta. Vuoteen 2020 mennessä aurinkoenergiaa on asennettu 70-90 GW, järjestö ennustaa.

* Voidaan malliksi sanoa, että 90 GW ei ole mikään pieni luku. Sen tuottamalla energialla kun pyörisi jo 10 Suomen valtiota. Aurinkovoiman kasvun nopeus on ollut jo vuosia +50%/y
----------

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sat Jul 04, 2015 9:20 am

--

Arto Lauri 122.Supersensor

https://www.youtube.com/watch?v=Y_a35SUFw3g
-------------------------------------------

Arto Lauri 122. Gorbatsov

https://www.youtube.com/watch?v=v595Fuesa1Q
----------------------------------------

Excerpts of our time
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

http://www.kemikaalivanat.fi/luettavaa-suomeksi/

-Matemaattisesti Calculated, and this have fallen by leading scientists, if this expenditure continues all life on Earth is gone by 2040.
-These 80 leading scientists were left out of the methane problem of dealing with a meeting in England, because the media and the governments do not want that information to the public.

Control authorities will do their utmost to hide this problem,
-We Know the doctors told by (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W3Xzk67TVlE and http://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0), the nano-sized particles will go directly into the bloodstream through the lungs . Nano-sized aluminum goes along the olfactory nerve into the brain and makes us stupid

-All We have direct attack
-We Need to get this to an end
---

Otteita ajastamme
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

http://www.kemikaalivanat.fi/luettavaa-suomeksi/

-Matemaattisesti laskettuna, ja tämän ovat laskeneet johtavat tiedemiehet, jos tämä meno jatkuu kaikki elämä maapallolla on mennyttä vuoteen 2040 mennessä.
-Nämä 80 johtavaa tutkijaa jätettiin ulos metaaniongelmaa käsittelevästä kokouksesta Englannissa, koska media ja hallitukset eivät halua tuota tietoa julkisuuteen.

-Viranomaiset tekevät kaikkensa piilottaakseen tämän ongelman
-Tiedämme lääkäreiden kertomana (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=W3Xzk67TVlE ja http://www.youtube.com/watch?v=X3lW-TGGlk0 ), että nanokokoiset hiukkaset menevät keuhkojen Läpi suoraan verenkiertoon. Nanokokoinen alumiini menee hajuhermoja pitkin suoraan aivoihin ja tekee meistä tyhmiä

-Kaikki me olemme suoran hyökkäyksen kohteena
-Meidän täytyy saada tämä loppumaan

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Thu Jul 09, 2015 1:03 pm

Arto Lauri 123. Evolution

https://www.youtube.com/watch?v=oBk6sNjYhmk
--------------------------------

Arto Lauri 122. Gorbatsov

https://www.youtube.com/watch?v=v595Fuesa1Q
----------------------------------------

Finland 100% occupied
corruption corruption

I wrote of Sonera forum. I was more than surprised when in the summer of that forum moderator totally sent me the English commentary on the reasons why the writings were banned! Completely absurd situation! Finland censored NETs traffic to the NSA and the CIA Organizations like. Which, to top it all are 100% not speak foreign languages.

Unaware of what is actually written in the forum! The CIA has taken the attitude that people in Finland Nets censored completely regardless of what people really write! .. You heard quite correct. The CIA has just decided to close certain professional and hazardous writers mouths. As I like TVO / nuclear 30Y to write professional experience. Not because I do not know. But because I actually know what nuclear power really is!

Fennovoima project progressed in the summer of 2015 the situation. Where the Russian proportion had risen to an unsustainable high in the project. Finns share constantly decreases. It was found as an emergency that Russian owners is limited to 40%. Just do not be misled investors in place of the area. Fortum's 15% share of the Finnish wrecked disputes with Russian energy companies.

His replacement was purchased from Croatia registered and invented 100% of the 9% share of Russia's billionaire-owned. 26 000e The company was allowed to catch approximately 10 000- fold 150miljoonan property! When the project was unveiled to the press. KTM decided to simply encrypt the entire criminal project information !. Such openly resorting to criminal corruption, because it is a nuclear power, and Russia! The most dangerous nuclear weapons factory in the project through the World!
-------

Suomi 100% miehitetty
korruptio korruptio

Kirjoitin Sonera foorumissa. Olin enemmän kuin hämmästynyt, kun kesällä kyseisen foorumin moderaattori lähetti minulle täysin englannin kielisen kommentointinsa syistä miksi kirjoitukseni oli bannattu! Täysin järjenvastainen tilanne! Suomessa sensuroi nettien liikennettä NSA ja CIA kaltaiset organisaatiot. Jotka kaiken kukkuraksi ovat 100% kielitaidottomia.

Tietämättömiä siitä mitä foorumissa oikeasti kirjoitetaan! CIA on ottanut asenteen, jonka mukaan ihmisiä Suomen neteissä sensuroidaan kokonaan riippumatta siitä mitä ihmiset oikeasti kirjoittavat!.. Kuulitte ihan oikein. CIA on vain PÄÄTTÄNYT sulkea tiettyjen ammattimaisten ja vaarallisten kirjoittajien suut. Kuten minun kaltaisen TVO/ ydinalan 30y kokemuksella kirjoittavan ammattilaisen. Ei sen takia, etten tiedä. Vaan sen takia, että todella tiedän mitä ydinvoima oikeasti on!

Fennovoima hanke eteni kesällä 2015 tilanteeseen. Jossa venäläisten osuus oli noussut hankkeessa kestämättömän korkeaksi. Suomalaisten osuuden jatkuvasti laskiessa. Keksittiin hätäratkaisuna, että venäläiset omistajat rajataan 40%. Kunhan vaan tilalle saadaan harhautettua sijoittajia Euroopan alueelta. Fortumin 15% Suomalaisten osuus romuttui kiistoihin Venäjän energiayhtiöiden kanssa.

Tilalle hankittiin Kroatiaan rekisteröity ja keksitty 100% Venäjän miljonäärin omistaman yhtiön 9% osuus. 26 000e Yhtiö päästettiin kiinni liki 10 000- kertaiseen 150miljoonan omaisuuteen! Kun hanke paljastettiin lehdistöön asti. KTM yksinkertaisesti päätti SALATA koko rikollisen hankkeen tiedot!. Tällaista avoimesti rikolliseen korruptioon turvaudutaan, koska kyseessä on ydinvoima ja Venäjä! Vaarallisin ydinaseiden tehdas hanke kautta Maailman!

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

maurilappi

Post  maurilappi on Wed Jul 15, 2015 8:56 am

Arto Lauri 124. Health

https://www.youtube.com/watch?v=-cL-iFaHFeY
-----------------------------

Arto Lauri 123. Evolution

https://www.youtube.com/watch?v=oBk6sNjYhmk
--------------------------------

Home forum 07.2015
The subject of the RT / Kazastan uranium mines carbon monoxide

* I have to put this Kazastanin uranium mines nuclear apnea related discussions in public. Now even the online cops begin to clearly realize what people had in common Arto Lauri said the videos TVO nuclear power plant workers "sleeping sickness" and Kazastaninin and hundreds of thousands of saiga antelopes uranium emissions at the killers represent.

* None other than Arto not ydinapnean phenomenon not previously been able to publicly discuss. Now, for the first time in the world to kill ionization gases reached the public domain granting Kazastanin, Russian and Czech researchers in the uranium mines emissions. That even in this case, Arto has again been undeniably gloomy encrypted Nuclear killer gas for exposing information in the right.
-
Tero
-Häkää Not usually uranium mines. Methane maybe.

Raija Page
* As in the old uranium mines NOT guaranteed to explode!
However, carbon monoxide is formed huge amounts. When the radiation ionization change of oxygen by removing electrons .. ++ ions. Super Highly adherent to an oxygen radical. Those who burn into methane to carbon unburned!
This is quite essential to understand in that uranium hell-sharing story!

cosmich
- You are here yes right. X Mark the check wall.

Tero
- Gamma rays, radiation is known as the oxidizing reagent.
- For example, methane is oxidized very low atmospheric pressure and high temperature, such as a car engine. Carbon monoxide is a very mysterious product, as a rule, oxidation will only carbon dioxide. In the process need to be a lack of oxygen. Under the earth there is a lack of oxygen! Methane is oxidized very slowly diluted with air and ONLY photons. (I mean the radiation energy!) Of radiation formed by ozone is also accused of the cause of an intermediate step. Articles also mentions the carbon monoxide (CO). Which will be the concentration of oxygen in the underground uranium mine fields, like from air 21% oxygen.

So, I chained my witch chemicals, and as a chemist in the end I realized how the methane comes through formic acid carbon monoxide, CO. No problem. please continue.

https://environmentofearth.wordpress.com/2009/09/13/methane-cycle-in-atmosphere/
------------

Etusivu foorumi 07.2015
Aiheena RT/ Kazastanin uraanikaivosten häkä

* Täytyy laittaa tästä Kazastanin uraani kaivoksien ydin apnea liittyvää keskustelua julkisuuteen. Nyt jopa nettipoliisit alkavat selvästi oivaltaa mitä yhteistä Arto Lauri videoissa mainitut TVO ydinvoimalan työntekijöiden "unitaudin" ja Kazastaninin kansaa ja sadat tuhannet saiga antiloopit uraanin säteilypäästöinä tappajina edustavat.

* Kukaan MUU kuin Arto ei ydinapnean ilmiöstä ole kyennyt aiemmin julkisesti keskustelemaan. Nyt ensimmäisen kerran Maailmassa tappavat ionisaation kaasut pääsivät julkisuuteen Kazastanin, Venäjän ja Tshekin tutkijoiden myöntäessä ne uraani kaivosten päästöinä. Että tässäkin asiassa Arto on ollut jälleen kiistatta oikeassa paljastettuaan synkkiä salattuja ydinalan tappajakaasujen tietoja.
-
Tero
-Häkää ei yleensä ole uraanikaivoksissa. Metaania ehkä.

Raijasivu
* Niin vanhoissa uraanikaivoksissa EI taatusti räjäytellä!
Häkää kuitenkin muodostuu valtavat määrät. Kun säteilyn ionisaatio muuttaa hapen elektroneja irrottamalla ++..ioneiksi. Superherkästi kiinnittyviksi happiradikaaleiksi. Jotka palavat kiinni metaanin hiileen PALAMATTA !
Tämä on ihan keskeistä ymmärtää tuossa uraanihelvetistä kertovassa jutussa!

cosmich
-- Olet tässä kyllä oikeassa. X Ruksi seinään.

Tero
- Gammasäteet, säteily tunnetaan hapettavana reagenssina.
- Esimerkiksi metaani hapettuu kovin huonosti ilman painetta ja korkeaa lämpötilaa, kuten auton moottorissa. Häkä on varsin mystinen tuote, sillä yleensä hapettuessa tulee vain hiilidioksidia. Prosessissa täytyy olla hapen puutetta. Maan alla on hapen puutetta! Metaani hapettuu hyvin hitaasti laimennettuna ilmaan ja VAIN FOTONIEN avulla. (Siis säteilyn energialla!) Säteilyn muodostamaa otsonia on myös syytetty aiheuttajana välivaiheeksi. Artikkelit mainitsee myös hään (CO) . Jota tulee hapen pitoisuuden ollessa maan alla uraanikaivoskentillä, kuin suoraan ilman 21% hapessa.

Niin, kelasin noita kemikaaleja, ja kemistinä lopulta käsitin miten metaanista tulee muurahaishapon kautta häkää, CO. No problem. jatkakaa.

https://environmentofearth.wordpress.com/2009/09/13/methane-cycle-in-atmosphere/

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sat Jul 18, 2015 4:59 am

_________________________________

Arto Lauri 125. Dielektric

https://www.youtube.com/watch?v=WNgkrJNbxBQ
---------------------------------

Arto Lauri 124. Health

https://www.youtube.com/watch?v=-cL-iFaHFeY
-----------------------------

Chemitrail aluminum

I have for years come to develop ways and techniques to get PHYSICALLY closed chemitail aluminum use. The substance is notorious for its ability to tyhmentää victims. It has therefore been particularly important for me to get out of metal.

Aluminum is applied to 0.1mm size made of fused glass beads industrially surface. That, however, aluminum already degraded atmospheric radiation and the remaining only a flawless round glass beads of rain waters. Water destroys the rest of electrolytic aluminum residues in an instant.

Summer 2015 brought once again an entirely new way to distribute this electronically saturated aluminum for the destruction of mankind. Millions of cargoes chemitrail aluminum conspicuous by their absence still of microscopic images. But, fortunately, finally, I developed directly from the air ionizer market receivables sampling systems. And the rest is legendary. At long last I present to you the world's first documentaries on the subject.

What kind of a scary sharp spike and it is only 0.1mm sized aluminum fog with citizens IAEA action now poisoned. Thanks for nuclear power plants of tonnes of Pu 239 channel radiation ions. Today, upon purchase of one hundred billions of euros chemitrail machines such gleaming killer. Similar images you have not seen ever, anywhere before!

http://kuvapilvi.fi/k/y16b.jpg


http://kuvapilvi.fi/k/y1eO.jpg


http://kuvapilvi.fi/k/y1ep.jpg

---------------------
---------------------

Chemitrail alumiinia

Olen vuosien ajan koittanut kehittää tapaa ja tekniikkaa saada FYYSISESTI kiinni chemitail käytön alumiinia. Aine on surullisen kuuluisa kyvystään tyhmentää uhreja. Siksi metalli on ollut minullekin erityisen tärkeä saada selville.

Alumiinia on levitetty teollisesti tehtyjen 0,1mm kokoisten sulatettujen lasikuulien pinnalla. Siitä kuitenkin alumiini hajoaa jo ilmakehän säteilystä ja jäljelle jäävät vain virheettömän pyöreät lasikuulat sadevesiin. Vesi tuhoaa elektrolyyttisesti loputkin alumiinin jäämät hetkessä.

Kesä 2015 toi jälleen täysin uuden tavan levittää tätä elektronikylläistä alumiinia ihmiskunnan tuhoksi. Miljoonat lastit chemitrail alumiinia loistivat poissaolollaan mikroskooppikuvissa silti. Mutta onneksi viimein kehitin suoraan ilmasta ionisaattorilla saatavat näytteenoton systeemit. Ja loppu on legendaarista. Vihdoin viimein voin esitellä teille Maailman ensimmäiset dokumentit aiheesta.

Millaisilla pelottavan terävillä ja piikkisillä vain 0,1mm kokoisilla alumiinisumuilla kansalaisia IAEA toimin nykyään myrkytetään. Kiitos ydinvoimaloitten tonnien Pu- 239 kanavasäteilyn ionien. Nykyään päällemme sataa miljardeilla euroilla ostettua chemitrail koneista tällainen kiiltelevä tappaja. Vastaavia kuvia ette ole nähneet koskaan, missään ennen!

http://kuvapilvi.fi/k/y16b.jpg


http://kuvapilvi.fi/k/y1eO.jpg


http://kuvapilvi.fi/k/y1ep.jpg

---------------------

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sun Jul 26, 2015 10:49 am

_________________________________

Arto Lauri 126.From the air

https://www.youtube.com/watch?v=7lhT8j0ASv4
-----------------------------

Arto Lauri 127. Free Energy 13

https://www.youtube.com/watch?v=UIYYDVt-OS8
--------------------------------

666 Part 6

Very many forecast an attempt to guess what the end of the period mentioned in the Bible of the devil figure "666" really mean? In practice, always finding an answer to a personal name. In general, even the president, or director's name. Who happens to be around the same time in power. I read at that very prophecy that put Barack Obama in the US presidential inside this issue of The World's Most Wanted series. Approach way is in itself of course, "logical".

But in fact, I do not think that numbered series means people at all. But some such thing, or phenomenon. That touches every single people of evil time. Before the end of the world. If the modern person asked. What he thinks is the most extreme thing he knows for billions of people as a threat? The answer is surprisingly clear. Japan is hardly any other issue characterized by its disasters as just the greatest evil force NUCLEAR POWER!

The same is the greatest threat to mankind's destruction, the phenomenon has plagued it since 1945. If we calculate the Fukushima since 2011 from Hiroshima in 1945. We will have a very interesting read a series of 66! This particular number sequence characteristic of the entire world most prominent feature worst of humanity itself invented power. NUCLEAR POWER! 666 Chapter Serie thus says the 66.6 year period for which nuclear power and its extremes destroyed destroying all Tellu and the living humanity and live the life. Regarding always EACH its living creatures!
------------

666 Osa 6

Hyvin monissa ennusteissa yritetään arvata mitä Raamatussa mainittu lopun ajan paholaisen luku "666" oikeasti tarkoittaisi? Käytännössä aina etsitään ratkaisua henkilön nimistä. Yleensä vielä sen presidentin, tai johtajan nimestä. Joka sattuu olemaan samoihin aikoihin vallassa. Luin tuossa juuri ennustusta, joka asetti Barack Obama USA presidentin tähän Maailman etsityimmän numerosarjan sisälle. Lähestymisen tapa on sinällään toki "loogista".

Mutta itse en usko, että numeroitu sarja merkitsee ihmistä lainkaan. Vaan jotain sellaista asiaa tai ilmiötä. Joka koskettaa joka ainoaa ihmistä pahuuden ajassa. Ennen Maailman loppua. Jos nykyajan ihmiseltä kysytään. Mikä hänen mielestään on äärimmäisin asia, jonka hän miljardien ihmisten uhkana tietää? Vastaus on yllättävän selvää. Japania on tuskin mikään muu asia leimannut sen tuhoissa kuin juuri pahuuden suurin voima YDINVOIMA!

Sama suurin ihmiskunnan tuhon uhka, ilmiö on vaivannut sitä vuodesta 1945 lähtien. Jos laskemme Fukushima 2011 vuodesta pois Hiroshiman 1945. Saamme erittäin kiinnostavan lukusarjan 66! Tämä kyseinen lukusarja leimaa koko Maailman keskeisintä kaikkein pahinta ihmiskunnan itse keksimää voimaa. YDINVOIMAA! 666 Lukusarja kertoo siis niistä 66,6 vuodesta, jonka ajan ydinvoima ja sen äärimmäisyyksien tuhot hävittävät koko Tellusta ja siinä elävää ihmiskuntaa ja elävää elämää. Koskien aina sen JOKAISTA elävää olentoa!
------------

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sat Aug 01, 2015 12:35 pm

_________________________________

Arto Lauri 129. Vacuum test

https://www.youtube.com/watch?v=7G61E4bqYeg
------------

Arto Lauri 128. Caldicott
https://www.youtube.com/watch?v=j8U9_YeIPJk
--------------------

Veljesseura.org harvest 07.2015
Author Markku Meilo »30/7/2015 1:37

Antonlaurio

* Understand also that of thousands of mass murder in 1945 in Japan started NUCLEAR finally lost faith in the people themselves. So by killing this same age in Japan in 2011 once again tens of thousands.Nuclear power therefore represents the ultimate evil, which humanity is 2000 years warned of the beast kingdom period 66.6 years jakoso number "666"!
-

Markku Melo
Kalkulate just for fun in the Bible the amount set out killed by a god, therefore they are mentioned in the numbers of cases, after having captured innumerable, as the deluge etc. Since its balance imaginary god of the Bible (which, however, is not one and the only one) would have quite a hypocrisy criticized the current nuclear power. I think that is suggested by a party pursuant to primarily graven image mockery of the Bible.
-

Antonlaurio
Yes reflects the author's representative carved into the stone SUPO- the world, if VT: himota as compared to nuclear criticism mock God ..!. In what kind of world, such OFFICERS really lives decompose the human kingdom of radiation killing? Can such longer be regarded as falling within humanity?
--------

Veljesseura.org satoa 07.2015
Kirjoittaja Markku Meilo » 30.07.2015 01:37

Antonlaurio
*Ymmärtää myös sen, että tuhansien massamurhalla 1945 Japanissa alkanut YDINVOIMA menetti lopullisesti ihmisissä uskonsa itseensä. Niin ikää tappamalla samaisessa Japanissa 2011 jälleen kymmeniä tuhansia.

Ydinvoima siis edustaa sitä äärimmäistä pahuutta, josta ihmiskuntaa on 2000 vuotta varoitettu pedon valta- ajan 66,6vuoden jakosolla numerolla "666"!
-

Markku Melo
Laskehan ihan huviksesi Raamatusta jumalan tappamiksi esitettyjen määrä, siis ne lukumäärinä mainitut tapaukset, joiden jälkeen jää lukematon joukko, kuten vedenpaisumus jne. Sen saldon jälkeen Raamatun kuvitellulta jumalalta (joka tosin ei ole yksi ja ainoa) olisi melkoista tekopyhyyttä moittia nykyistä ydinvoimaa. Sellaisen esittämin on mielestäni lähinnä Raamatun jumalkuvan mukaisen tahon pilkkaamista.

-
Antonlaurio

Kuvastaa kyllä kirjoittajan edustavan kiveen hakattua SUPO- maailmaa, jos VT:nä himoaa verrata ydinvoiman kritiikkiä Jumalan pilkkaan!.. . Millaisessa maailmassa tällaiset POLIISIT oikeasti elämäänsä lahottaa ihmiskuntaansa säteilyin tappaen? Voidaanko tällaista enää pitää ihmiskuntaan kuuluvina?

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sun Aug 16, 2015 11:50 pm

________________________________

Arto Lauri 131.von Braun
https://www.youtube.com/watch?v=qNcMLm-o-yQ

-----
Arto Lauri 130. Uri Geller
https://www.youtube.com/watch?v=IW4-aVKzyeQ

--------
Finnish Russian coup 08.2015

Now Finland did not comply with international USA imposed by the IAEA nuclear security. Also, Agency of 10% absolute acts. Displays laistavan EU's key provisions as well. By means of fines sanktiodut the EU's 39% / 2020 and also 80% / year in 2050 orders for new energy minima are ignored. Originally a strange change of Arrangement and all that? From this can be done up to two very contrary to our democracy worrying main conclusions directly. Big our government topple the bloody patterns on coming! At the rate of a blush. Clearly there has been any changes, which people have not heard the Board of Directors in Finland.

A / Finland intends to sell its energy supply entirely. Also, the last western TVO's reactors aspiring country for a Russian ydinimperiumille. Anyone who does not care about the only known all nuclear safety provision in the future.

B / Finland also clearly displays the planning already detaches itself from the EU. As clearly plans to exit from it completely from Russia under the JO in our country called the Holy River occupying power!
-----------

Suomen Venäjän vallankaappaus 08.2015

Nyt Suomi ei näytä noudattavan USA määräämiä kansainvälisiä IAEA ydinturvaa. Myös IAEA:n 10% ehdottomia säädöksiä. Näyttää laistavan EU:n keskeiset määräykset myös. Sakoin sanktiodut EU:n 39%/ 2020 ja myös 80%/ vuoden 2050 uudisenergian minimin määräykset jätetään huomiotta. Perin kummallinen asetelman muutos kaikkineen? Tästä voidaan tehdä kaksikin hyvin demokratiamme vastaista huolestuttavaa keskeistä päätelmää suoraan. Isoja hallintomme kaatavia verisiä kuvioita tulossa! Nopeudella joka hirvittää. Selvästi Suomessa on tapahtunut sellaisia muutoksia, joista kansa ei ole kuullut hallituksessa.

A/ Suomi aikoo myydä myös energian huoltonsa kokonaan. Myös viimeiset länsimaiset TVO:n reaktorit maahan pyrkivälle Venäläiselle ydinimperiumille. Joka ei tunnetusti välitä ainoastakaan ydinalan turvamääräyksestä jatkossakaan.

B/ Suomi myös näyttää selkeästi suunnittelevan jo irtaantumista myös EU:sta. Koska selvästi suunnittelee irtautuvansa siitä kokonaan Venäjältä JO maahamme Pyhäjoelle kutsutun miehitysvallan alaisuuteen!
-----------

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sat Sep 05, 2015 12:49 pm

Arto Lauri 135.15c kWh

https://www.youtube.com/watch?v=Azl3pO-HgpE
---------------------

Arto Lauri 133. Parviainen, Lahtinen 2

https://www.youtube.com/watch?v=5GGhFg3_eTI
--------------

Arto Lauri 132. Kristian Parviainen, Jussi Lahtinen, Imai Hideyuki.

https://www.youtube.com/watch?v=CPDDBuWMM30
---------

Arto Lauri 134. Blue-green algae

https://www.youtube.com/watch?v=hXw_CuWODhE
------

Arto Lauri 131.von Braun

https://www.youtube.com/watch?v=qNcMLm-o-yQ
-----

World running out of nuclear forces
end end end

I heard otherwise 2015.08.27 FB. the prophecy of Israel. Decrease in the Book of Daniel, that when Israel received in the summer of 1967. After the Six Day War Temple Square in 1900-year break again access. It is calculated forward 49 years.
So, in the summer of 2016 this interpretation of apocalyptic prophecy initially be launched
--------------------

Maailma loppumassa ydinvoimin
loppu loppu loppu

Kuulin muuten 2015.08.27 FB. ennustuksen Israelista. Laskevat Danielin kirjasta, että kun Israel sai kesällä 1967.
Kuuden päivän sodassa Temppeliaukion 1900 vuoden tauon jälkeen taas käyttöönsä. Siitä lasketaan eteenpäin 49 vuotta. Eli 2016 kesällä tämän tulkinnan Maailmanlopun alun ennustus käynnistyisi.

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Tue Sep 22, 2015 11:53 pm

WHY refugees right now?
Nuclear desertification

Very rarely have told them the background. Why right now 2015 Arab countries will be the order of a million refugees to Europe? The thing is very strange. Because everything else around the subject certainly under discussion. Journal of the Society opened the first of these closed doors. Magazine tells the summer issue of:

"The main reason why the flood of refugees will test the resilience of the recipient. Due to the fact that the Arab-inhabited areas koittelee the biggest drought in 100 years! Keeping the farm areas has had to be impossible. Because the ground water for irrigation are exhausted. Rural areas people forced to move because the provinces. And at the same time EATING and drinking water start at the end of the great cities. "

Journal says directly that at issue in the majority of humanity to the constant migration wave of the future in September. A constant lack of water! While a single 1000MW nuclear power plant condensate water evaporates blithely torneissaan as many as a million people living waters without a break in the sky! It will be what nuclear forces are ordered. . .
---

- NUCLEAR what it REALLY is?

- Rarely you can get answers to this sensitive issue.

- Now you get both answers, and also figuratively here:

MIKSI pakolaisia juuri nyt?
ydin aavikoitumista

Todella harvoin on kerrottu niitä taustoja. Minkä takia juuri nyt 2015- Arabimaista tulee Eurooppaan miljoonaluokkaa pakolaisia? Asia on erittäin outoa. Koska kaikkea muuta aiheen ympärillä kyllä keskustellaankin. Seura lehti avasi ensimmäisenä näitä suljettuja ovia. Lehti kertoo kesän numerossa aiheesta:

" Keskeinen syy siihen, miksi pakolaisten tulva koettelee sietokykyä Euroopan vastaanottavissa. Johtuu siitä, että Arabien asuttamia alueita koittelee suurin kuivuus 100 vuoteen! Maatilojen pitäminen alueilla on käynnyt mahdottomaksi. koska pohjavedet kasteluun ovat loppuneet. Maaseudulta väki pakkomuuttaa siksi maakuntiin. Ja samalla ruokava ja juomavesi alkavat loppua myös suurista kaupungeista."

Lehti kertoo suoraan kyseessä olevan ihmiskunnan suurin myös tulevaan jatkuva muuttoaallon syy. Veden jatkuva puute! Samalla kun yksittäinen 1000MW ydinvoimala haihduttaa surutta lauhde vesi torneissaan peräti miljoonan ihmisen elinvedet tauotta taivaalle! Sitä tulee mitä ydinvoimin tilataan. . .
---

- YDINVOIMA , mitä se OIKEASTI on?

- Harvoin saat vastauksia tähän arkaan kysymykseen.

- Nyt saat sekä vastaukset, että myös kuvallisesti täältä:
_________________________________

Arto Lauri 141.Grass Empire
https://www.youtube.com/watch?v=J1NLqm8C_GI
--------------------------------------------------

Arto Lauri 140. 2014.01
https://www.youtube.com/watch?v=uxRk5jbTnC0&feature=youtu.be
-------------------------------------------

Arto Lauri 139. ONE
https://www.youtube.com/watch?v=d6rKqOIp7Hc
----------------------------------------------

Arto Lauri 138. Nuclear power losses
https://www.youtube.com/watch?v=PdJH_RLCO0k
--------------------------------------

Arto Lauri 137. Kristian C
https://www.youtube.com/watch?v=CKfa-E9UWPc
--------------------------------

Arto Lauri 136. Daniel
https://www.youtube.com/watch?v=NIg-TpJ23LY
-------------------------

Arto Lauri 135.15c kWh
https://www.youtube.com/watch?v=Azl3pO-HgpE
---------------------

Arto Lauri 133. Parviainen, Lahtinen 2
https://www.youtube.com/watch?v=5GGhFg3_eTI
--------------

Arto Lauri 132. Kristian Parviainen, Jussi Lahtinen, Imai Hideyuki.
https://www.youtube.com/watch?v=CPDDBuWMM30
---------

Arto Lauri 134. Blue-green algae
https://www.youtube.com/watch?v=hXw_CuWODhE
------

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Thu Oct 15, 2015 10:03 am

Ihmehitsari 10.2015

Well Arto, Surely it is already close to what part of for almost himself. NANO cellulose coated with aluminum, of course, also needed a little silver and a few harsh chemicals, 100 square meters produce paper weighs 120 grams while the thickness of the 10y is a millionth part of the m .. It is these chemicals (barium) make it a bluish tint to the paper.

But how aluminum can be made uniform coating even on paper thickness of 7 micrometres, that's it, then the problem is. Small tip could say that you need a lot of heat and little air.

Top stuff we are made, our own field Messerschmitts, but let's not bigger cash is no noise kept. Why should one not, because we are a customer-oriented actor, and not practiced in retail sales.

See where China is our Group's factories. Just would unlock a whole new production line there. Our products developed by far are doing.
---
Ihme hitsari 10.2015

No niin Arto, tässähän ollaan jo lähellä sitä, mitä osaan jo liki itsekin. NANO selluloosaa pinnoitetaan alumiinilla, toki tarvitaan myös hieman hopeaa ja muutamia vahvoja kemikaaleja, 100 neliötä tuota paperia painaa 120 grammaa kun paksuutta on 10y miljoonas osa metriä.. Juuri nuo kemikaalit, (barium) tekevät sen sinisen sävyn siihen paperiin.

Mutta miten alumiini saadaan tasaiseksi pinnoitteeksi vaikkapa 7 tuhannesosamillin paksuiseen paperiin, siinäpä se sitten ongelma onkin. Vihjeeksi voisi sanoa että tarvitaan paljon lämpöä ja vähän ilmaa.

Huippu juttuja me tehdään, oman toimialamme Mersuja, mutta eipä isommin ole melua pidetty. Miksi pitääkään, koska olemme asiakaslähtöinen toimija, eikä harjoiteta vähittäismyyntiä.

Katso kun Kiinassa on meidän konsernin tehtaita. Juuri taisivat aukaista ihan uuden tuotantolinjan sinne. Meidän kehittelemiä tuotteita osin tekevät.
_________________________________

Rto Lauri 146. Catalyst

https://www.youtube.com/watch?v=xIgkdmAWh_g
---------------

Arto Lauri 147. Duct tape

https://www.youtube.com/watch?v=m6yK7fR-p-4
-------------------------

Arto Lauri 145. Laser

https://www.youtube.com/watch?v=uT55AcujqyM
-----------------------------

Arto Lauri 144. Vacuum tube

https://www.youtube.com/watch?v=NWhcgabYge8
-------------------------------------

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Fri Oct 16, 2015 1:07 pm

Arto Lauri in Hollywood news !

Arto Lauri esiintynyt myös Hollywood julkaisussa jo!


http://www.hollywoodreporter.com/review/return-atom-atomin-paluu-tiff-820832


maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  maurilappi on Sun Oct 25, 2015 2:45 am

Arto Lauri towards on the journey Hollywood publicity 2015!

Arto Lauri matkalla kohti Hollywood julkisuutta 2015!
_________________________________

Arto Lauri 148. Hollywood

https://www.youtube.com/watch?v=iuRZtP0w1ho
--------------

maurilappi

Posts : 55
Join date : 2014-11-18

Back to top Go down

Re: ** Great VIDEO

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 2 of 3 Previous  1, 2, 3  Next

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum